Podmínky používání

Poskytovatel si vyhrazuje právo zablokovat uživatele nebo přijmout jiná vhodná opatření v případě náznaků zneužití online služby nebo využití, které porušuje tyto Podmínky používání. Za zneužití se považuje zejména to, že uživatel používá systémy nebo informace v nich uvedené mimo zamýšlené účely použití, používá systém k nezákonným účelům nebo k účelům, které porušují práva Poskytovatele nebo třetích stran, nebo používá systémy v rozporu s jinými pokyny stanovenými Poskytovatelem.

Uživatel proto potvrzuje, že informace, které poskytl Poskytovateli, zejména v souvislosti se svou žádostí o přijetí podle části Opatření, která budou přijata v případě porušení těchto Podmínek používání, jsou pravdivé a úplné. Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele o jakýchkoli změnách poskytnutých údajů.

Kromě toho se uživatel zavazuje zajistit, aby hardware a software, který používá při práci se systémy, včetně pracovních stanic, směrovačů, systémů datové komunikace atd., neobsahovaly viry, počítačové červy, trojské koně atd. Pokud jde o data nahraná uživatelem, uživatel se zavazuje zajistit, aby byl vlastníkem všech práv k nahraným údajům a mohl s jejich použitím volně nakládat, mimo jiné včetně toho, že nahrané údaje nebudou zatíženy právy třetích osob, které takovému použití brání.

Online služba zejména nesmí být používána k šíření informací, které splňují následující kritéria:

 1. rasistická, nelidská prohlášení
 2. poskytnutí nepravdivých nebo jinak nesprávných informací
 3. urážlivé, agresivní, obtěžující, nenávistné, obscénní, výhružné nebo jinak nevhodné
 4. informace, které porušují zákonné požadavky nebo které dostatečně nesplňují nebo neimplementují platné právní požadavky (např. v případě povinností týkajících se označování nebo transparentnosti)
 5. informace, jejichž poskytnutí nebo šíření je trestným činem nebo přestupkem;

Opatření, která budou přijata v případě porušení

Pokud poskytnuté informace porušují tyto Podmínky používání a Poskytovatel se o tom dozví (např. prostřednictvím oznámení jiného uživatele), vyhrazuje si Poskytovatel právo takový obsah okamžitě zablokovat nebo smazat (pokud je to nutné, pouze dočasně) a podniknout veškeré další nezbytné kroky.

V případě potřeby nebo vhodnosti budou přijata následující opatření v závislosti na závažnosti, četnosti a počtu porušení:

 1. dočasné nebo trvalé smazání obsahu
 2. dočasné zablokování uživatelského účtu a deaktivace souvisejícího obsahu
  1. po dobu 1 měsíce
  2. po dobu 3 měsíců
  3. po dobu 6 měsíců
  4. po dobu 1 roku
 3. trvalé zablokování uživatelských účtů a veškerého souvisejícího obsahu
 4. trvalé zablokování účtu uživatele a veškerého souvisejícího obsahu a zařazení přístupových údajů, zejména uvedené e-mailové adresy a dalších kmenových údajů pro identifikaci uživatele, na černou listinu s tím důsledkem, že nový uživatelský účet nebude možné vytvořit

V případě, že to vyžaduje zákon, budou dotčení uživatelé nebo oznamovatelé informováni o rozhodnutí Poskytovatele a bude jim dána možnost se k němu vyjádřit. Po dalších připomínkách Poskytovatel rozhodnutí znovu přezkoumá a učiní konečné rozhodnutí o tom, jak naložit s dotčeným obsahem. Katalog možných moderačních opatření naleznete v části Stížnosti a (mimosoudní) řešení sporů těchto Podmínek používání. Uživatel obdrží oznámení/e-mail o učiněném rozhodnutí o moderaci obsahu, včetně odůvodnění.

Stížnosti a (mimosoudní) řešení sporů

Uživatel má možnost podat stížnost proti rozhodnutím Poskytovatele, jako je rozhodnutí o smazání obsahu nebo zablokování účtů apod., a to prostřednictvím interního systému pro vyřizování stížností nejméně do šesti (6) měsíců od obdržení původního rozhodnutí. Formulář stížnosti naleznete na adrese [ZDE]. Poskytovatel tuto stížnost přezkoumá ve lhůtě jednoho měsíce a buď zruší nebo potvrdí původní rozhodnutí (zcela nebo částečně). Uživatel bude o rozhodnutí, důvodech pro dané rozhodnutí, o možnosti mimosoudního řešení sporu a případných jiných dostupných možnostech nápravy, informován e-mailem.

Stížnosti, které nelze vyřešit výše popsanými postupy, mohou být předloženy a zpracovány certifikovaným subjektem pro mimosoudní řešení sporů. V případě potřeby budou informace týkající se přístupu k subjektu pro mimosoudní řešení sporů zpřístupněny na příslušném místě na internetových stránkách Poskytovatele. Bez ohledu na zapojení takového certifikovaného subjektu pro mimosoudní řešení sporů je soudní řízení k dispozici kdykoli.

Změny těchto Podmínek použití

Poskytovatel je oprávněn z oprávněných důvodů tyto Podmínky používání změnit, zejména pokud si to vyžádá nový technický vývoj, další vývoj služeb, na které se vztahuje smlouva, změny právních předpisů a judikatury nebo jiné obdobné důvody. Pokud změna významně naruší smluvní rovnováhu mezi stranami, změna se neprovede. Poskytovatel oznámí uživatelům změnu Podmínek používání v textové podobě (včetně e-mailu) nejméně jeden měsíc před datem účinnosti změny nebo doplnění (počítáno ode dne přijetí oznámení uživatelem). Změna Podmínek používání se považuje za schválenou, pokud uživatel nevznese námitky ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení oznámení o změně. Poskytovatel bude uživatele o tomto právním důsledku informovat v samostatném oznámení.